Likvidace pojistných událostí

Jedná se o postup, při kterém pojišťovna zjišťuje škodu a následně poskytuje pojištěnému tzv. pojistné plnění, neboli zpravidla peněžní úhradu škody. Pojistné plnění je vypláceno, pokud je pojistná událost v souladu se všeobecnými pojistnými podmínkami i pojistnou smlouvou a došlo k ní v době, na kterou bylo pojištění sjednáno.

POSTUP LIKVIDACE POJISTNÉ UDÁLOSTI

Hlášení škody

Prvním krokem je nahlášení škody klientem na pojišťovnu. Ohlášení škody může provést samotný pojištěnec nebo rodinný příslušník telefonicky, ale zpravidla musí následovat i písemné hlášení pojistné události.

Registrace škody

Následně pojišťovna škodu zaregistruje, shromáždí veškeré údaje včetně podrobného popisu škody a osobních údajů pojištěnce. Škodě je přiděleno registrační číslo.

Prověření škody

Zaregistrovanou škodu prověřuje likvidátor. Při obhlídce zjišťuje rozsah škody, vypracuje podrobný popis škody včetně fotodokumentace, ověří příčiny škody a zjistí způsoby jejího odstranění, identifikuje viníka škody a nakonec posoudí, zda je škoda v souladu se sjednanými podmínkami.

Likvidace

Na závěr celého šetření, po znaleckých posudcích a policejních zprávách, likvidátor vypočítá výši pojistného plnění. Po schválení tohoto výpočtu pojišťovna sdělí výsledek likvidačního šetření klientovi a do 15 dnů je povinna vyplatit pojistné plnění oprávněné osobě. Šetření pojistné události by nemělo trvat déle než 3 měsíce od jejího oznámení.